Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Zeybek, S. U. ve Çeçen Eroğul A. R. (2017). Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği’nin psikometrik
özelliklerinin incelenmesi. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 6(1),15-21

Sorumlu Yazar: 
Saide Umut ZEYBEK
Geçerlik: 

Pozitif Fonksiyonel Tutumlar Ölçeği’nin
geçerlik çalışmaları kapsamında, madde ayırt edicilikleri,
madde toplam puan korelasyonları değerlendirilerek incelenmiştir.
Madde toplam puan korelasyonu, test maddelerinden
alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki
ilişkiyi açıklar (Büyüköztürk, 2011). Yapılan madde analizi
sonucunda maddelerin toplam puanla korelasyonlarının
45 ile 77 arasında değiştiği ve 23 maddenin benzer
durumları örneklediği ve ölçeğin iç tutarlılığının göreli
olarak orta düzeyde olduğu sonucuna varılabilir.

Güvenirlik: 

Pozitif Fonksiyonel Tutumlar
Ölçeği’nin güvenirlik çalışmaları 419 kişilik örneklemden
elde edilen veriler üzerinden hesaplanmıştır. İç tutarlık
katsayısı (Cronbach alfa) Pozitif Fonksiyonel Tutumlar
Ölçeği için. 93, hayata bakış açısı alt boyutu için. 73, kişisel
başarı alt boyutu için. 77, olumlu gelecek alt boyutu
için. 88, özsaygı alt boyutu için. 87, problemlerle baş etme
alt boyutu için. 87 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
hiçbir zaman (1) , her zaman (5)
İletişim: