Hesaplamalı Düşünmenin Öğretimine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özçınar, H.,ve Öztürk, E. (2018). Hesaplamalı Düşünmenin Öğretimine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 174-195.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Özçınar
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini değerlendirmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanıldı.Ölçeğin yapı geçerliğinin incelenmesi için 31 madde ile doğrulayıcı faktör analizi yapıldı.İlk doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin, bazı düzeltme önerileri ile birlikte dört faktörlü bir yapı gösterdiği ve uyum iyiliği puanlarının önemli bir bölümünün kabul edilebilir değerler aldığı saptandı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği belirlemek için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları birinci faktör için .97, ikinci faktör için. 95, üçüncü faktör için .94, dördüncü faktör için .94 ve ölçeğin tamamı için .92’dir. Nunnally (1967) göre, alfa (α) katsayısı .80 ≤ α < .100 ise ölçek, yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.

4 alt boyut 31 madde
Problem Oluşturmanın Öğretimi ( 15 m ) :Verinin nasıl görselleştirilebileceğini öğretebilirim.
Algoritmik Düşünmenin Öğretimi ( 6 m ): Döngüleri öğretebilirim.
Değerlendirmenin Öğretimi ( 3 m ) : Bir problemin farklı çözümlerinin etkililiklerinin nasıl sınanabileceğini öğretebilirim.
Dersin Planlanması ve Hesaplamalı Düşünmeye Dair Öğretimin Öğretilmesi ( 7 m ) : Hesaplamalı düşünme öğretimi için kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibiyim.

Derecelendirme: 
10’lu Likert ( “tamamen yetersiz hissediyorum” ile “tamamen yeterli hissediyorum” aralığında)
İletişim: