5-6 Yaş Çocuklar için Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadağ, F., Demirtaş, F:Y. ve Yıldız, T. (2017). 5-6 Yaş Çocuklar İçin Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeğinin geliştirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (4), 1025 -1037.

Sorumlu Yazar: 
Filiz Karadağ
Geçerlik: 

AFA sonucunda elde edilen faktörler DFA ile test edilmiş ve uyum değerleri χ2/df: 4,933, RMSEA: .088, NFI: .899, CFI: .917, RFI :.889, IFI: .918, TLI: .910 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda okul öncesi dönemdeki (5-6 yaş) çocukların felsefi sorgulama yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesini sağlayacak “Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi” ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu sonucuna varılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğinin sağlanması amacıyla testin tamamı ve alt testler için tek uygulamaya dayalı yöntemlerden Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır. Cronbach Alpha, özellikle derecelendirme ölçeğinden cevap elde edilen durumlarda oldukça sık kullanılır. Alfa katsayısı test puanlarının güvenirliğinin bir alt kestiricisi olarak kullanılır. Bu katsayı testin maddelerine ait puanların toplam test puanıyla tutarlı olup olmadığı hakkında bilgi verir (Crocker & Algina, 1986). Cronbach Alpha güvenirliği ölçeğin 3 alt faktörü için hesaplanmış ve ayrıntılı analiz sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Analiz sonuçlarından elde edilen değerler, okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik geliştirilen Felsefi Sorgulama Yoluyla Eleştirel Düşünmenin Değerlendirilmesi Ölçeğinin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
(1) Hiç, (2) Nadiren, (3) Bazen, (4) Sıklıkla, (5) Her zaman
İletişim: