Hesaplama Güçlüğü Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baber, D, B. (2016).Temel işlem becerisi ve Hesaplama Güçlüğü Test uyarlaması (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Birgül Damla Baber
Geçerlik: 

Bu bölümde, verilerin analizlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. İlk olarak
MBAB testlerinde yer alan bölümlerin güvenirlik çalışmaları ve betimsel istatistik
analizleri hakkında çizelge ve açıklamalar sunulmuştur. Daha sonra MBAB testlerinin
madde analizlerine yer verilmiştir. Madde analizinde, her bir maddenin güçlük ve
ayırıcılık indeksi tüm sınıf düzeylerinde incelenmiştir. Son olarak geçerlik çalışması
için kapsam ve dilsel eşdeğerlik çalışması yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik bir ölçme aracının duyarlı, birbiriyle tutarlı ve kararlı ölçme sonuçları
verebilmesi gücüdür (Tezbaşaran, 2008). Güvenirlik analizi ise test, ölçek gibi ölçme
araçlarının güvenilirliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çözümlemelerin hepsine
verilen isimdir (Şencan, 2005).
Homojen bir yapıyı ölçtüğü varsayılan ve benzer maddelerden oluşan ölçme
araçlarının bir tek uygulama ile güvenilirliğinin belirlenmesi, o ölçme aracının iç
tutarlılığı hakkında bilgi verir (Malhan, 2005). Ölçme aracına örneklemin bir kez
uygulanmasıyla elde edilen puanlar kullanılarak güvenirlik katsayısının
hesaplanmasında madde varyanslarına dayalı yöntem, eşdeğer yarılar veya testi
yarılama yöntemleri olmak üzere iki gruptan söz edilebilir (Croceker ve Algina, 1986).
Bu sınıflandırmaya göre madde varyanslarına dayalı yöntemler; Kuder-Richardson 20,
Cronbach Alpha ve Hoyt’un Varyans Analizi’dir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2014). Bu
çalışmada madde varyanslarına dayalı güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Bunun için
puanlama sürecinde her doğru yanıt 1, her yanlış yanıt ise 0 olarak puanlanmıştır.
Iteman madde analiz programında KR20 güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Testlerin
orijinal form ve uyarlanan formlarına ait iç tutarlılık katsayı değerleri Çizelge 1’de
verilmiştir. KR20 iç tutarlık katsayı değerleri, uyarlanan formda .94 ve .95, orijinal
formda ise .81 ve .93 aralığında değerler almıştır. Her iki formda iç tutarlılık değerleri
benzer ve yüksektir. Bir faktörü oluşturan maddeler birbiriyle ne kadar yüksek ilişki
gösterirse tek boyutlu oldukları, yani ölçülen değişken her ne ise aynı değişkeni
ölçtükleri kararına varılır (Ercan ve Kan, 2004). İç tutarlılık katsayılarının yüksek oluşu,
alt ölçeklerin kendi içinde tutarlı olduğu e güvenirliliğinin yüksek olduğunun bir kanıtı
olarak gösterilebilir.

Derecelendirme: 
İletişim: