Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliğini Sağlamaya İlişkin Yeterliliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güneş, Ü., Öztürk, H. ve Efteli, E. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliğini Sağlamaya İlişkin Yeterliliklerini Belirlemeye Yönelik Ölçek geliştirme çalışması. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.345). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Ülkü Güneş
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan “açıklayıcı faktör analizi” sonucunda maddelerin dört
faktör altında toplandığı ve bu dört faktörün varyansın %.62.8’ini açıkladığı belirlenmiştir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısının 0.95 olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Verilerin değerlendirilmesinde; geçerlik ve güvenirlik analizleri olarak kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği uygulanmış olup, iç tutarlılık için cronbach alfa katsayısı ve madde toplam korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
İletişim: