Hemşirelik Öğrencileri İçin Biyo-Psiko-Sosyal Cevap Ölçeği (HÖBCÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F. ve Akkuş, D. (2015). Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-Psiko-Sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 6(1), 15-25.

Sorumlu Yazar: 
Aysel Karaca
Geçerlik: 

Hemşirelik öğrencileri için yapılan, biyo-psiko-sosyal cevap ölçeğinde Kaiser- Meyer-Olkin 0.93 olarak belirlenmiştir. Algılanan stres ölçeğinin Barlett testi sonucuna göre elde edilen ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Algılanan biyo-psiko-sosyal cevap ölçeği Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı 0.67–0.93 arasında değer almıştır.

3 alt boyut ve 21 madde
Sosyal davranış belirtileri (6 m): Son zamanlarda gergin ve sinirliyim.
Duygusal belirtiler (7 m): Sıklıkla baş dönmesi hissederim.
Fiziksel belirtiler (8 m): Eskisi gibi çalışamıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (4=Her zaman yaşarım – 0=Asla yaşamam)
İletişim: