Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres, Biyo-psiko-sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karaca, A., Yıldırım, N., Ankaralı, H., Açıkgöz, F., ve Akkuş, D. (2015). Hemşirelik Öğrencileri için Algılanan Stres, Biyo-psiko-sosyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemşireleri Derneği, 6(1), 15-25.

Sorumlu Yazar: 
Aysel Karaca
Geçerlik: 

Analiz sonucunda algılanan stres, biyo-psiko-sosyal cevap ve stresle baş etme davranışları ölçeklerinin Kaiser- Meyer-Olkin değerleri sırası ile 0.94, 0.93, 0.87 olarak belirlenmiştir. Algılanan stres, biyo-psiko-sosyal cevap ve stresle baş etme davranışları ölçeklerinin Barlett testi sonucuna göre elde edilen ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Algılanan stres, biyo-psiko-sosyal cevap ölçeklerinin Cronbach’s alfa güvenirlik katsayıları 0.67- 0.93 arasında değerler alırken, Stresle Baş Etme Davranışları ölçeğinin iki alt boyutunun Cronbach’s alfa değerleri katsayıları (0.04–0.40) bulunmuştur.

Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Ölçeği 29 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
Maddelerin değerlendirilmesinde; ‘4– Benim için çok stres verici, 3, 2, 1, 0– Benim için stres verici değil’ olmak üzere beşli likert tipi değerlendirme kullanılmıştır.
İletişim: