Hemşirelerin Özelleştirmelere İlişkin Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Harmancı, A. K. ve Yıldırım, A. (2012). Hemşirelerin Özelleştirmelere İlişkin Algı Ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 14 (2), 1-16.

Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi, genel özelleştirme, sağlıkta özelleştirme ve özelleştirmelerin hemşireliğe etkisi alt boyutlarında sırasıyla 0,88; 0,84 ve 0,96 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları 0,41-0,75 arasında ve Cronbach _ güvenirlik katsayısı 0,95, alt boyutlarda ise sırasıyla 0,82, 0,89, 0,92 olarak 0,70’den yüksek ve güvenilir bulunmuştur. Yapı geçerliği başlığında doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, üç faktörlü ölçek yapısı doğrulanmış ve faktör yükü 0,40’ın altında olan maddeler çıkarılmıştır. Uyum iyiliği istatistiklerinde, ölçeğin uyumunun iyi olduğu bulunmuştur. Ölçek toplam puan ortalaması 2,16±0,57’dir. Alt ölçeklerin ortalaması sırasıyla; genel özelleştirme, 2,20±0,66; sağlıkta özelleştirme, 2,10±0,59 ve özelleştirmelerin hemşireliğe etkisi 2,21±0,65’tir.

Güvenirlik: 

Ölçek geliştirilirken ölçeğin zamana göre geçerliği ve güvenirik analizi 15 gün – 1 ay gibi aralıklarla, ölçeğin aynı grupla test edilmesi ile değerlendirilmektedir.29,31,33 Burada 15 gün – 1 ay arayla uygulanan ölçekten alınan puanlar veya ortalama puanlar Pearson Momentler çarpımı korealsyon analizi ile hesaplanmaktadır. Elde edilen katsayı, ölçeğin değişmezlik göstergesi olarak kabul edilmektedir ve bu punanın en az 0,70 olması gerekmektedir.29,31,33 Bu çalışmada test tekrar test uygulamsı 15 gün arayla yapılmıştır. Test tekrar test güvenirlik katsayısı, genel özelleştirme alt boyutu için 0,94; sağlıkta özelleştirme alt boyutu için 0,97, özelleştirmelerin hemşireliğe etkisi alt boyutu için 0,96 ve ölçeğin bütünü için de 0,98 olarak bulunmuştur.

52 madde ve 3 alt boyut
Genel Özelleştirme
Sağlıkta Özelleştirme
Özelleştirmelerin Hemşireliğe Etkisi

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)