Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçak, C., Albayrak, S.A. ve Büyükkayacı-Duman, N. (2014). Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11(3), 16-21.

Sorumlu Yazar: 
Nuriye Büyükkayacı Duman
Geçerlik: 

Ölçeğin KMO değeri 0.887 bulunmuştur. Temel bileşenler analizi yöntemiyle boyut indirgeme ve faktör döndürmesi yapılmış, ölçeğin üç alt faktörden oluştuğu saptanmıştır. Birinci faktörün varyans açıklama yüzdesi %22.191, ikinci faktör %20.044, üçüncü faktör %16.731’dir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonuçlarına göre Cronbach Alfa değeri 0.906 bulunmuştur. Ayrıca birinci faktörün Cronbach Alfa katsayısı 0.847, ikinci faktörün 0.836 ve üçüncü faktörün 0.752 bulunmuştur. Ölçek dil ve içerik geçerliliği ölçütlerini sağlamaktadır.

3 alt boyut,16 madde

Hemşirenin Öz bakım Gereksinimlerinin Giderilmesi ve Danışmanlık Rolüne İlişkin Tutumu (7 m): Hastanın temizlik, beslenme ve boşaltım gibi öz bakım ihtiyaçlarını karşılamak hemşirenin önemli görevlerinden biridir.

Hemşirenin Bireyi Koruma ve Haklarına Saygılı Olma Rolüne İlişkin Tutumu (4 m): Hemşire bakım verirken bireylerin mahremiyetinin korunmasına özen göstermeli.

Hemşirenin Tedavi Sürecindeki Rollerine İlişkin Tutumu(5 m): Bireyin ağrı şikayetini kayıtsız şartsız kabul etmek hemşirenin sorumluluğudur.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: