Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dost, A. (2014). Hemşirelik mesleğine yönelik imaj ölçeği geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Dost
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alfa katsayısı ,88 olarak hesaplanmıştır. Faktörler arasındaki alfa katsayısı ,82-,96 arasında değişmektedir. Madde analizlerinde ise madde-toplam ve madde-kalan korelasyonlarının anlamlı (p<,001), ayırt edicilik için yapılan analizlerde de tüm madde, faktör puanlarının ayırt edici olduğu gözlenmiştir.

42 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
“Hiç Katılmıyorum: 1”, “Katılmıyorum: 2”, 63 “Kararsızım: 3”, “Katılıyorum: 4” ve “Tamamen Katılıyorum: 5”tir
İletişim: