Hemşirelerde Meslektaş Dayanışması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya-Uslusoy, E. (2010). Hemşirelerde Meslektaş Dayanışması Ölçeği’nin geliştirilmesi ve meslektaş dayanışmasının iş doyumu ile ilişkisi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Esin Çetinkaya Ulusoy
Geçerlik: 

Temel Bileşenler Analizinde, Kaiser Meyer Olkin (KMO) değeri 0.806 bulunmuştur. Dolayısıyla bu çalışmadaki KMO değerinin çok iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Barlett testi sonucu 1183,63 (p<0.05) olarak tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0.72’dir.

23 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Duygusal Dayanışma(9 m): Meslektaşlarıma her konuda dürüst davranırım.
Akademik Dayanışma(9 m): Mesleki bilgimi, gereksinimi olan diğer meslektaşlarımla paylaşırım.
Dayanışma İle İlgili Olumsuz Düşünceler(5 m): Meslektaşlarımın sağlık problemleri ile ilgilenmem.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= asla – 5= her zaman)
İletişim: