Yönetici Hemşirelerde Algılanan Güç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadaş, A. (2018). Yönetici hemşirelerde algılanan güç kaynağı: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Karadaş
Geçerlik: 

RMSEA, RMR ve SRMR değerlerinde azalma, GFI, AGFI, CFI, IFI, NFI ve NNFI
değerlerinde ise artma olduğu belirlendi.

Güvenirlik: 

“Cronbach Alfa katsayısı 0,40’dan
küçük ise güvenilir değil, 0,40-0,59 arası düşük güvenirlik, 0,60-0,79 arası oldukça
güvenilir, 0,80-1,00 arası ise yüksek derecede güvenilir olarak değerlendirilmektedir”
(Tavşancıl 2014). Araştırma bulguları incelendiğinde; karizmatik güç, ödüllendirme
gücü, yasal güç ve uzmanlık gücü alt boyutlarında yüksek derecede güvenirlik, zorlayıcı
güç alt boyutunda ise oldukça güvenirlik tespit edilmiştir

Derecelendirme: 
5’li likert tipi şeklinde hazırlanmış olan ölçekte “kesinlikle katılıyorum” 5 puan, “katılıyorum” 4 puan, “kararsızım” 3 puan, “katılmıyorum” 2 puan, “kesinlikle katılmıyorum” 1 puan olarak puanlanmıştır
İletişim: