Hemşire ve Yöneticİ Hemşirelerin Performans Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Selçuk- Yalçın, B. (1998). Performans değerlendirilmesine ilişkin hemşirelerin görüş ve beklentilerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Berrin Selçuk Yalçın
Geçerlik: 

Ölçekte yer alan 21 madde 6 faktör altında gruplandırılmıştır. En küçük ve en büyük Alfa katsayıları Faktör 1 için r =0.38-0.68, Faktör 2 için r =0.51-0.73, Faktör 3 için r= 0.64-0.81, Faktör 4 için r= 0.58-0.72, Faktör 5 için r= 0.81, Faktör 6 için r= 0.73-0.85 arsında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçekteki ifadeler iki bölüme ayrılarak Alfa katsayıları bulunmuş ve daha sonra bu iki bölümün korelasyonu belirlenmiştir. Buna göre birinci bölümün Alfa katsayısı r= 0.78, ikinci bölümün Alfa katsayısı r= 0.73 olarak bulunmuştur. Bu iki bölüm arasındaki korelasyon r= 0.66 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin Spearmen-Brown katsayısı r=0.79, Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı r=0.85, Guttman split-half katsayısı r= 0.78 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)