Hatayla ilişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Akın, A. ve Çardak, M. (2012). Hatayla ilişkili Utanç ve Suçluluk Duygusu Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sivil Akademi, 235–247.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 10 maddeden oluştuğu ve utanç ve suçluluk şeklinde iki boyutta uyum verdiği görülmüştür (χ²=86.59, sd=28, RMSEA=.068, GFI=.94, CFI=.95, AGFI=.93 ve SRMR=.070). Ölçeğin faktör yükleri .36 ile .75 arasında sıralanmaktadır.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .80, utanç alt ölçeği için .78, suçluluk alt ölçeği için .70 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test korelasyon katsayısı ölçeğin utanç alt ölçeği için .80, suçluluk alt ölçeği için .78 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .29 ile .62 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

10 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: