Hastalığı Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Büyükkaya-Besen, D. (2009). Hastalığı kabul ölçeğinin türk toplumundaki diyabetik bireylere uyarlanması ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Büyükkaya Besen
Geçerlik: 

Hastalığı Kabul Ölçeği’nin üst gruptaki puan ortalamaları ile alt gruptaki puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıdır (t =22,139; p=,000). Hastalığı Kabul Ölçeği’nin iç ölçüt geçerliğinin sağlandığı görülmektedir. Bu araştırmada, verilere yapılan faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.75 ve Barlet testi sonucu ileri
düzeyde (X2 =201,775; p=0.000) anlamlı bulunmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda öz değeri birin üzerinde olan bir faktör, varyansı %40’ın üzerinde olan bir faktör bulunduğu için ölçeğin tek bir boyuttan oluştuğu sonucu desteklenmiştir.

Güvenirlik: 

Hastalığı Kabul Ölçeği’nin test tekrar test istatistiklerinin sonuçları incelendiğinde; ölçeğin üç hafta ara ile iki kez uygulanmasıyla elde edilen sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir (r = 0,71; p = ,000). Hastalığı Kabul Ölçeğinin madde-toplam puan korelasyonlarının en düşük, 0,45 ile en yüksek 0,77 arasında değiştiği ve korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). Hastalığı Kabul Ölçeği’nin cronbach alpha değerleri incelendiğinde toplam ölçek iç tutarlık güvenirlik katsayısının α= ,79 olduğu saptanmıştır.

Ölçek 8 maddeden oluşmaktadır ve tek boyutludur.
Hastalığımın getirdiği sınırlamalara uyum sağlamakta zorlanıyorum (1. madde)
Hastalığım zaman zaman kendimi işe yaramaz hissetmeme sebep oluyor (3. madde)
Hastalığım, aileme ve arkadaşlarıma yük olmama neden oluyor (5. madde)
Hastalığım yüzünden, insanların, benim yanımda olmaktan çoğunlukla rahatsız olduklarını düşünüyorum (8. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılıyorum – 5= hiç katılmıyorum)
İletişim: