Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Astım Yorgunluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, S. ve Öztunç, G. (2013). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Astım Yorgunluk Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenirliği. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 15(1), 48-60.

Sorumlu Yazar: 
Selda Arslan
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizine göre toplam varyansın %71.3’ü açıklanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin model uyum indeksleri olması gereken sınır aralığında bulundu.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayı için Cronbach alfa değeri değeri 0.926 olarak saptanmıştır.

Ölçek 12 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= asla – 5= çok sık)
İletişim: