Harmanlanmış Öğrenme Ortamların Etkililiğini Ölçme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cabı, E. ve Gülbahar, Y. (2013).Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkililiğinin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 11-26.

Sorumlu Yazar: 
Emine Cabı
Geçerlik: 

Madde toplam korelasyonları test maddelerinden alınan puanlar ile testin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklar. Madde toplam korelasyonunun pozitif ve yüksek olması, maddelerin benzer davranışları örneklediğini gösterir ve testin iç tutarlığının yüksek olduğunu gösterir. Genel olarak, madde toplam korelasyonu 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyi ölçülen özelliğe sahip olan bireyler ile sahip olmayan bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, 0.20-0.30 arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceği veya maddenin düzeltilmesi gerektiği, 0.20’den daha düşük maddelerin ise teste alınmaması gerektiği söylenebilir (Büyüköztürk, 2006). Faktör analizi sonunda çıkarılan maddelerden sonra maddeler yeniden numaralandırılmış ve Tablo 4’de verilen faktör alanlarına göre yerleştirilmiştir. Faktörlere maddelerin içerikleri dikkate alınarak isim verilmeye çalışılmıştır.

Güvenirlik: 

Test puanları arasındaki iç tutarlığını incelemek amacıyla test maddelerine verilecek cevapların üç veya daha fazla olması durumunda Cronbach Alfa güvenirliği hesaplanır. Ölçekte bulunan 4 faktörün Cronbach Alfa katsayıları Tablo 5’de verilmektedir.
Alfa değerlerinin .70 ile .93 arasında değiştiği görülmektedir. Güvenirlik katsayısının .70 ve daha üstünde olması test puanlarının güvenirliği için yeterli olabilir ( Büyüköztürk, 2006). Ölçekteki faktörlerin Spearman Brown iki yarı test korelasyonu Tablo 5’de verilmiştir. “Bir ölçeğin iki yarıya bölünmesi yönetimi ile elde edilen güvenirlik katsayısı, eşdeğer iki yarı güvenirliği olarak” adlandırır. Ölçeğin alt boyutları varsa her alt boyut kendi içinde bir bütün olarak kabul edilip alt boyutlar için de yapılabilir ve ölçek güvenirliğini saptamak yöntemleri içinde en çok kullanılanıdır” (Tavşancıl, 2005).

4 alt boyut ve 55 madde
Yüz yüze Öğrenme Ortamı (10 m): daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum
Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (20 m): ders içeriğinin etkileşimli sunulması derse olan ilgimi arttırdı.
Harmanlanmış Öğrenme Ortamı (20 m) : öğretim elemanı ders vermeye istekliydi.
Teknik Boyutlar (5 m): kendimi yalnız ve mutsuz hissettim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman – 5=her zaman)
İletişim: