Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Algılanan Etkileşim Değeri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koç, M., ve Çobanoğlu, A. A. (2020). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Algılanan Etkileşim Değeri ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(1), 51-73.

Sorumlu Yazar: 
Alev Ateş Çobanoğlu
Geçerlik: 

AFA sonucunda faktör yükleri istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Birinci faktörün, yükleri 0.606- 0.769 arası değişen 8 maddeden, ikinci faktörün, madde yükleri 0.670-0.786 arası değişen 7 maddeden, üçüncü faktörün madde yükleri 0.594- 0.777 değişen 6 maddeden ve dördüncü faktörün ise madde yükleri 0.665- 0.771 ile değişen 6 maddeden oluşmuştur. Ölçeğin tamamı ise 27 maddeden oluşmaktadır. DFA sonucunda, RMSEA, S-RMR, GFI ve AFGI değerlerinin, kabul edilebilir uyum değerleri aralığında, CFI ve X2 /df değerlerinin ise iyi uyum değerleri aralığında olduğu gözlemlenmiştir. Bu değerler ortaya konulan modelin kabul edilebilir olduğu anlamını taşımaktadır.

Güvenirlik: 

Çaba Beklentisi” alt boyutu için .94, “Kullanım Niyeti” alt boyutu için .95, “Sosyal Etki” alt boyutu için .91 ve “Performans Beklentisi” alt boyutu için .89 hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ise 0.97 olarak bulunmuştur.

Çaba Beklentisi (9m): Harmanlanmış öğrenme platformlarının kullanımıyla ilgili sorun yaşarsam kolaylıkla teknik destek alabileceğimi biliyorum.
Kullanım Niyeti (7m): Harmanlanmış öğrenme platformları, derse ilişkin tartışmaları yürütmeme yardımcı olur.
Sosyal Etki (6m): Harmanlanmış öğrenme platformları, sınıf arkadaşlarımla olan iletişimimi artırır.
Performans Beklentisi (6m): Harmanlanmış öğrenme platformlarını güçlük çekmeden kullanırım.

Derecelendirme: 
5li Likert (1-Kesinlikle katılmıyorum- 5-Tamamen Katılıyorum)
İletişim: