Güçler ve Güçlükler Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güvenir, T., Özbek, A., Baykara, B., Arkar, H., Şentürk, B. ve İncekaş, S. (2008). Güçler ve Güçlükler Anketi’nin (GGA) Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15(2), 65-74.

Sorumlu Yazar: 
Taner Güvenir
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için, GGA’nın Anne-Baba formu için CBCL ile ve Ergen Formu için YSR ile korelasyonları hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine ilişkin anketin her iki formuna ait iç tutarlılığı ölçmek için Cronbach alfa katsayısı elde edilmiştir. Değerler 0.84 ile 0.22 arasında değişmektedir. En düşük Cronbach alfa değeri akran sorunları alt ölçeğinde hesaplanmıştır (GGA Anne-Baba Formu için α=0.37 ve GGA Ergen Formu için α=0.22).

25 madde ve 5 alt boyut

Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik (5 m):
Davranış Sorunları (5 m):
Duygusal Sorunlar (5 m):
Akran Sorunları (5 m):
Sosyal Davranışlar (5 m):

Derecelendirme: 
İletişim: