Güçlendirici Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Konan, N., ve Çelik, O. T. (2018). Güçlendirici Liderlik Ölçeğinin eğitim örgütleri için Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal. 26(4), 1043-1054.

Sorumlu Yazar: 
Necdet Konan
Geçerlik: 

Yapının geçerliğini
test etmek için yapılan DFA sonucunda uyum iyiliği değerleri; 2
Sd
χ = 2,54; GFI=0,92; NNFI= 0,98; CFI= 0,95; RMSEA=
0,054; SRMR= 0,032; olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Alt ve üst %27’lik grupların t-testi sonucunda maddelerin
geçerliklerinin yüksek olduğu ve ayırt edici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Faktörlere ait Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla .76, .82 ve .80 olarak bulunmuştur.

Okul müdürüm görevlendirdiği konularda sorumluluğuma eşit düzeyde bana yetki
verir.
Okul müdürüm, işlerin yapılışını etkileyen konular hakkında kararlar almamda
bana güvenir.
Okul müdürüm, istenen sonuçlara ulaşmam için gerekli bilgiyi benimle paylaşır
Okul müdürüm, görevlendirildiğim işten beni sorumlu tutar.

Derecelendirme: 
1=hiçbir zaman 5=her zaman
İletişim: