Grup Ortamı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bılıcan, F.I.,& Mceneaney, A. (2018). The Group Climate Questionnaire: Adaptation and psychometric properties of the Turkish version. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 1-16.

Sorumlu Yazar: 
F. Işıl Bilican
Geçerlik: 

Interrater güvenilirliğini tahmin etmek için, Mutlak Anlaşma ile Sınıf İçi Korelasyon Katsayısı (ICC) İki Yollu Rastgele hesaplandı.nterrater güvenirliği r = .83, p = .00 idi, bu da interratörler arasında iyi bir uyumluluk oranı gösterdi.GCQ ve MRQ alt ölçekleri ilişkilendirildi. GCQ’nun Çatışma alt ölçeği İlişkilere Aşırı Odaklanma ile pozitif korelasyon gösterdi.

Güvenirlik: 

GCQ’nun güvenilirliğini incelemek için Cronbach’ın Alfa değeri hesaplandı.

3 alt boyut 12 madde

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Bütünüyle uygun değil-7= Bütünüyle uygun)
İletişim: