Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakuş Yılmaz, T., Baydaş, Ö. ve Kokoç, M. (2017). Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması. İlköğretim Online, 16(3), 1049-1057.

Sorumlu Yazar: 
Türkan Karakuş Yılmaz
Geçerlik: 

Araştırmaya, Erzurum ve Trabzon illerinde bulunan ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 760 kişi katılmıştır. 495 öğrencinin verisi ile yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda dört faktör altında 20 maddeyle açıklanan varyans toplamı %50.06 olarak belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonrasında ölçeğin faktörleri “”ürün ve sürecin kalitesi”( α=.76), “bireysel katkı ve kazanım” (α=.75), “grup içi etkileşim”( α=.70) “grup içi çatışma”( α=.63) ve olarak ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizine dâhil edilen 265 öğrencinin verileri ise, χ2/df=1.85, RMSEA (.05), GFI (.90) ve CFI (.92) ile elde edilen dört faktörlü modelin kabul edilebilir olduğunu ortaya koymuştur

Güvenirlik: 

Birinci faktör özgün ölçeğe olabildiğince bağlı kalınarak “bireysel katkı ve kazanım (5 madde)” ”, ikinci faktör “ürün ve sürecin kalitesi (6 madde), üçüncü faktör “grup içi etkileşim (4 madde)” ve dördüncü faktör “grup içi çatışma (5 madde)” olarak adlandırılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .824 ile .546 arasında değişmektedir. Ölçeğin ve faktörlerin güvenirlik katsayıları değerlendirildiğinde alan yazın kaynaklarına yönelik kriterler esas alınmıştır. Bu doğrultuda güvenirlik katsayıları olarak .90 civarındaki değerler için mükemmel düzeyde, .80 civarı çok iyi düzeyde, .70 civarı ise yeterli düzeyde güvenilir olarak belirtilmektedir (Kline, 2011). Ölçekte yer alan “ürün ve sürecin kalitesi”, “bireysel katkı ve kazanım” ve “grup içi etkileşim” faktörlerin güvenirlik katsayısı yeterli olarak görülmektedir. Öte yandan Kalaycı (2010) .80’nin üstünde yer alan güvenirlik değerlerini yüksek derecede güvenilir, .60-.80 arasındaki değerleri ise oldukça güvenilir olarak değerlendirmektedir. Ölçekte yer alan “Grup içi çatışma” faktörünün ise oldukça güvenilir düzeyde olduğu söylenebilir

Bireysel Katkı ve Kazanım (5 madde) : Grubumun işi zamanında yapması benim için önemlidir
Ürün ve Sürecin Kalitesi (6 madde): Diğer öğrencilerle çalıştığımda projeyi anlamam daha kolay oluyor
Grup İçi Etkileşim (4 madde): Grup arkadaşlarım anlamadığım şeyleri açıklayarak yardımcı olurlar
Grup İçi Çatışma (5 madde): Sevmediğim kişilerle birlikte çalışmaya mecbur bırakılıyorum

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: