Görsel Sanatlar Öğretmen Adayları İçin KPSS Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, M., Laçinbay, K., Elmas, H. ve Yağcı, N. (2018). Görsel sanatlar öğretmeni istihdamında öğretmenlik alan bilgisi testinin gerekliliği ve KPSS’ye Yönelik Algı Ölçeği geliştirme çalışması. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 40-49. doi: 10.30900/kafkasegt.435702

Sorumlu Yazar: 
Meliha Yılmaz
Geçerlik: 

23 maddeden oluşan ölçeğin KMO değeri ,725 olarak hesaplanmış ve Barlett testi sonucu elde edilen chi-square test istatistiği sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür (X2 =1335,558; sd=253;p=,000).

Güvenirlik: 

Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda ilgili ölçeğin birinci alt boyutuna (ÖABT’ye Yönelik Algılar) ilişkin Crα katsayısı ,85; ikinci alt boyutuna (KPSS’nin Kapsamına Yönelik Algılar) ilişkin Crα katsayısı ,74; son olarak üçüncü alt boyutuna (Lisans Öğrenimi ve KPSS Yeterliği Algısı) ilişkin Crα katsayısı ,77 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geneline ilişkin Crα katsayısı ise ,79 olarak bulunmuştur.

23 madde ve 3 alt boyut
ÖABT’ye Yönelik Algılar (13 m): Mevcut KPSS Görsel Sanatlar öğretmeni seçmek için uygundur.
KPSS’nin Kapsamına Yönelik Algılar (6 m): Öğretmen adaylarının EĞİTİM BİLİMLERİ bilgisi ölçülmelidir.
Lisans Öğrenimi ve KPSS Yeterliği Algısı (4 m): Lisans eğitimde aldığım eğitim dersleri KPSS’ye yöneliktir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: