Sosyal Sorun Çözme Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duyan, V. ve Gelbal, S. (2008). Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin türkçeye uyarlama çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 19(1), 7-28.

Sorumlu Yazar: 
Veli Duyan
Geçerlik: 

Geçerlik için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, envanterin iki boyutu
olduğu; birinci faktöre ait toplam değişkenliği açıklama oranı % 24.597, ikinci boyutun
da % 9.178 ve toplamda % 33.775 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha değeri sorun yönelim ölçeği için 0.93 (biliş
alt ölçeği için 0.85, duyuş alt ölçeği için 0.69 ve davranış alt ölçeği için 0.88), sorun çözme becerileri ölçeği için 0.93 (sorun tanımlaması ve formülasyonu alt ölçeği için 0.72, seçenek çözümlerin oluşturulması alt ölçeği için 0.76, karar verme alt ölçeği için 0.84 ve çözümü gerçekleştirme ve doğrulama alt ölçeği için 0.78) ve sosyal sorun çözme envanterinin tamamı için 0.95 olarak bulunmuştur.

70 maddeden oluşan çok boyutlu bir ölçme aracıdır.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (0=Benim için kesinlikle doğru değil-4=Benim için kesinlikle doğru)
İletişim: