Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türetgen, İ. Ö. ve Cesur, S. (2006). Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji Yazilari Dergisi, 9(17), 1-17.

Sorumlu Yazar: 
İlknur Özalp Türetgen
Geçerlik: 

Geçerlik analizleri sonrasında bir madde ölçekten çıkartılmış ve kalan 12 maddeyle yapılan faktör analizinde, maddeler orijinalindeki gibi iki faktöre yüklenmiştir. Yine geçerlik için ölçeğin, nörotiklik ve öz etkinlik yapılarıyla olan ilişkileri incelenmiştir. Ölçek, beklendiği gibi, nörotiklikle ilişkisiz olup, öz etkinlikle pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahiptir.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısı 0.80, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.74 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut 12 madde
Kişisel Sunumunu Düzenleyebilme Becerisi(6m): Sosyal durumlarda başka bir şeyin istendiğini hissettiğimde, davranışlarımı değiştirme yeteneğim vardır.
Diğerlerinin Kendini ifade Edici Davranışlarına Duyarlılık(6m): Eğer birisi bana yalan söylüyorsa, bunu o kişinin davranışlarından hemen anlarım.

Derecelendirme: 
6’li Likert (0 = Kesinlikle, her zaman yanlış – 5= Kesinlikle, her zaman doğru)
İletişim: