Görsel Sanatlar Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hiçyılmaz, Y. (2018). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz yeterlikleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Sorumlu Yazar: 
Yahya Hiçyılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: