Görsel Analog Ölçeği ve Duygu Kafesi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Araz, A., Aydın, A. ve Asan, A.(2011). Görsel Analog Ölçeği ve Duygu Kafesi: Kültürümüze Uyarlama Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 14 (27), 1-13.

Sorumlu Yazar: 
Arzu Aydın
Geçerlik: 

GAÖ ve Duygu Kafesi’nin ölçüt bağıntılı geçerliklerini belirlemek amacıyla PNDÖ ile ilişkileri incelenmiştir. GAÖ’nün Endişe/Huzursuzluk, Olumlu Duygu ve Düşmanlık faktörleri ile PNDÖ’nün PD ve ND alt ölçekleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Duygu Kafesi’nin duygu boyutu ile PNDÖ’nün PD ve ND alt ölçekleri arasındaki ilişki de korelasyon analizi ile incelenmiştir. Bilindiği gibi Duygu Kafesi’nin duygu boyutunda yüksek puanlar hoş/olumlu duygulara, düşük puanlar ise hoş olmayan/olumsuz duygulara işaret etmektedir. Buna göre Duygu Kafesi’nin duygu boyutu ile PNDÖ’nün PD alt ölçeği puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki (r = .41, p < .01) bulunmuştur. Duygu Kafesi’nin duygu boyutu ile PNDÖ’nün ND alt ölçeği arasında da negatif yönde ve anlamlı bir ilişki vardır (r = -.48, p < .01). Bir kişinin uyarılmışlığı hem olumlu hem de olumsuz duygu deneyimiyle paralel gidebileceği için, Duygu Kafesi’nin uyarılmışlık boyutunun PNDÖ’nün olumlu ve olumsuz duygu toplam puanları ile ilişkisi değil, uyarılmışlık ifade ettiği düşünülen beş maddesi (ilgili, heyecanlı, uyanık, dikkatli, aktif) ile olan ilişkisi incelenmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre Duygu Kafesi uyarılmışlık boyutu ile PNDÖ-ilgili (r = .17, p < .01), PNDÖ-heyecanlı (r = .18, p < .01), PNDÖ-uyanık (r = .11, p < .05), ve PNDÖ-dikkatli (r = .17, p < .01) maddeleri arasında pozitif yönde ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ancak Duygu Kafesi uyarılmışlık boyutu ile PNDÖ-aktif arasında (r = .09, p > .05) ilişki bulunmamıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık. GAÖ’nün güvenirlik düzeyini belirlemek amacıyla alt ölçeklerin Cronbach Alfa iç tutarlılık ve madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin Cronbach Alfa katsayılarının Endişe/Huzursuzluk faktörü için .93, Olumlu Duygu faktörü için .84 ve Düşmanlık faktörü için .73 olduğu bulunmuştur. Buna göre kabul edilebilir katsayılara ulaşılmıştır. Ayrıca madde toplam korelasyonlarının Endişe/Huzursuzluk için .52 ile .77, olumlu duygu için .62 ile .75 ve Düşmanlık için .37. İle .66 arasında değiştiği görülmüştür. Test-Tekrar Test Güvenirliği. Hem GAÖ hem de Duygu Kafesi’nin test-tekrar test güvenirliklerini belirleyebilmek amacıyla ilk uygulamanın ardından yaklaşık 3 hafta sonra ikinci bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Her iki ölçeğin güvenirliği için 167 kişi ile gerçekleştirilen test-tekrar test uygulamasında örneklemin 119’u kız (% 71.3), 48’i erkektir (% 28.7). Grubun yaş ortalaması ise 21.98 (S = 2.32) olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda Pearson korelasyon katsayısı GAÖ Endişe/Huzursuzluk faktörü için .46, Olumlu Duygu faktörü için .29; Düşmanlık faktörü için .45 olarak elde edilmiştir (p < .01) Duygu Kafesi için yapılan test-tekrar test uygulamasının analiz sonuçlarına göre Pearson korelasyon katsayısı duygu boyutu için .26 (p < .01) olarak belirlenmiştir, Uyarılma boyutu için elde edilen katsayı ise anlamlı bulunmamıştır.

Tek Madde

Derecelendirme: 
İletişim: