Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bekdemir, M., & Duran, M. (2012). İlköğretim Öğrencileri İçin Görsel Matematik Okuryazarlığı Öz Yeterlik Algı Ölçeği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89-115.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Bekdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Genel uygulama sonucunda GMOYÖYAÖ olarak adlandırılmış olan ölçeğin hem iç tutarlılık katsayısı (=.943) hem de madde-toplam korelasyonları açısından değerlendirildiğinde güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.

Tek boyut ve 38 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiçbir zaman-5=her zaman)
İletişim: