Genel Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği-Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Artıran, M . (2019). Genel Tutumlar ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye uyarlama: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 842-858 . DOI: 10.17679/inuefd.516350

Sorumlu Yazar: 
Murat Artıran
Geçerlik: 

Dil eşdeğerlilik çalışması, açımlayıcı ve doğruyalıcı faktör analizleri, iç tutarlılık analizi, test tekrar test analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik analizleri gerçekleştirilerek Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .84 olarak bulgulanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test sonuçları da ölçümler arasında yüksek oranda tutarlılık göstermiştir. Orijinal ölçek 7 faktörlü bir yapıda irrasyonel inanışları ölçmektedir. Türkçe formunun açımlayıcı faktör analizi sonuçları bu yapıyı ortaya koymuştur. Doğrulayıcı faktör analizi de orijinal 7 faktörlü yapıyı desteklemiştir.

Benim için önemli olan şeylerde başarısız olmak çekilmezdir ve başarsız olmaya katlanamıyorum.
2. Diğer insanların beni hesaba katmamasına dayanamam ve haksızlığa uğramaya katlanamam.
3. Rahatsızlık, stres ve gerginlik içinde olmaya dayanamıyorum, stres ve gerginlik katlanılmaz bir şeydir.
4. Benim için önemli olan şeylerde başarılı olmasam dahi kendimi bir birey olarak değerli görmeye devam ederim.
5. Gergin ve stres içinde olmaya dayanamıyorum, bence aşırı gerginlik içinde olmak çekilmez bir durum.

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: