Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hisli-Şahin, N. ve Durak-Batıgün A. (2016). Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu (FOTÖ-17) uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38), 91-99.

Sorumlu Yazar: 
Nesrin Hisli Şahin
Geçerlik: 

Ölçeğin iki boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur ( χ2 = 352.60 (p <.001), χ2/sd= 3.14, RMSEA = .06 (.06 – .07), GFI = .92, AGFI = .89, SRMR = .06, ECVI= .92). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .36 ile .74 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .74 ile .77 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının korelasyon katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır.

17 madde 2 alt boyut
Mükemmelliyetçilik ( 11 m): Sevdiğim insan beni sevmediği sürece bir hiç sayılırım
Bağımlılık (6 m): .Mutluluğum kendimden çok diğer insanlara bağlıdır.

Derecelendirme: 
7’li Likert
İletişim: