Genel Özyeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, F. ve İlhan, İ.Ö. (2010). Genel Özyeterlilik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-8.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Yıldırım
Geçerlik: 

Üç faktörlü yapının varyansın % 41,5’ini açıkladığı görülmüştür. Genel Özyeterlilik Ölçeği ve diğer ölçekler arasındaki korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Tüm ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach
alfa) 0,80 ve ikinci kez ulaşılabilen toplam 236 kişiden elde edilen veriler üzerinden elde edilen test tekrar test
güvenilirlik katsayısı 0,69 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut ve 17 madde
Başlama (9 m): Zorluklarla yüz yüze gelmekten kaçınırım.
Yılmama (5 m): Kolayca pes ederim.
Sürdürme Çabası-Israr (3 m): Planlar yaparken, onları hayata geçirebileceğimden eminimdir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (hiç-çok iyi)
İletişim: