Genel Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aypay, A. (2010). Genel Öz Yeterlik Ölçeği’nin GÖYÖ Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 113-131.

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Aypay
Geçerlik: 

GÖYÖ’nün ölçüt geçerliği için Stresle Başa Çıkma Ölçeği ve Rosenberg Öz-Saygı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek bileşenleri için Alfa iç tutarlılık katsayıları .79 ve .63’tür. Toplamda hesaplanan Alfa katsayısı .83’tür.

Güvenirlik: 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısı (r=.80, p<.001)’dir.

Tek boyut ve 10 madde:

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=tamamen yanlış- 4= tamamen doğru=)
İletişim: