Ana-Babaların Hikaye Kitabı Okumaya İlişkin Özyeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kotaman, H. (2009). Ana-Babaların Hikaye Kitabı Okumaya İlişkin Özyeterlilik Ölçeği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 767-780.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Kotaman
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Pennslyvania Eyalet Üniversitesinde okul öncesi eğitimi alanında doktora yapan üç uzman her maddenin geçerliliğini 0–100 arasında puanlayarak değerlendirmiştir. Bütün maddelerin ortalama puanlarının 80’nin üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.901 olarak bulunmuştur.

Ölçek 10 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: