Genel Olarak Derslere Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A. (2014). Üniversite öğrencileri için derse katılım ölçeklerinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 203-214.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0.907 ve Bartlett’s Test of Sphericity değeri 1577.654 (p<0.01) olarak bulunmuştur. Uyum geçerliğini belirlemek için Alan Genel Kontrol Ölçeği ile ölçeklerin Pearson Korelasyonuna bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeklerin güvenirlikleri, Cronbach Alpha iç tutarlık tekniği ile
analiz edilmiştir.

Derecelendirme: 
İletişim: