Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yumuşak, A. ve Şahin, R. (2014). Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçeklerinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 233-252. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.55295

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Yumuşak
Geçerlik: 

Ölçeklerin geçerliğini belirlemek amacıyla örneklemden elde edilen veriler üzerinde açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu amaçla, faktör analizinin sonuçlarının yorumlanabilir olması için örneklem büyüklüğünün yeterliğini test etmek amacıyla KMO (Kaiser-MeyerOlkin) ve verilerin faktör çıkarmaya uygunluğunu belirlemek için de Barlett Küresellik Testi yapılmıştır. Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliğinin yapılabilmesi için toplanan verilerin KMO=.83 ve Bartlett (( = 2034.20, < .0001 test analizi sonuçları ile faktör analizinin yapılabileceği, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliğinin yapılabilmesi amacıyla verilerin KMO=.90 ve Bartlett (( = 2507.43, < .0001 test analizi sonuçları ile faktör analizinin yapılabileceği, Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliğinin yapılabilmesi amacıyla verilerin KMO=.76 ve Bartlett (( = 1483.03, < .0001 test analizi sonuçları ile faktör analizinin yapılabileceği, Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nin yapı geçerliğinin yapılabilmesi amacıyla verilerin KMO=.86 ve Bartlett (( = 1988.01, < .0001 test analizi sonuçları ile faktör analizinin yapılabileceği anlaşılmıştır. Faktör analizi, faktör yapısı orijinal ölçekteki gibi tek faktör ile sınırlandırılarak yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nde faktör yükü .30 altında olan 1 ve 13. madde ölçekten çıkarılmış ve faktör analizi tekrarlanmıştır. Faktör analizi sonucunda orijinal ölçeklerle aynı tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeklerin güvenirliğini belirlemek üzere yapılan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nin iç tutarlılık Cronbach alfa değerinin .81, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nin iç tutarlılık Cronbach alfa değerinin .87, Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nin iç tutarlılık Cronbach alfa değerinin .75, Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği’nin iç tutarlılık Cronbach alfa değerinin .82 olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar ölçeklerin Türkçe formlarının güvenilir olduğunu göstermektedir.

4 ayrı ölçek bulunmaktadır:
Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (15 m)
Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (12 m)
Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (11 m)
Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (12 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: