Flört Şiddeti Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Terzioğlu, F., Gönenç, İ.M., Özdemir, F., Güvenç, G., Kök, G., Sezer, N.Y., vd. (2016). Flört Şiddeti Tutum Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19, (4),225-232.

Sorumlu Yazar: 
İlknur Münevver Gönenç
Geçerlik: 

Örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olup olmadığını belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi ve Bartlett’s Sphericity testi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin belirlenerek boyutlandırılması amacıyla açımlayıcı faktör analizi ve ‘varimaks’ eksen döndürme temel bileşenler analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışması için ise iç tutarlılık analizi ve test-tekrar test güvenilirliği analizi kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık analizi Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Test – tekrar test yönteminde ölçek 36 kişiye iki defa uygulanmıştır. Analizler sonucunda toplam varyansın %53.15’ini açıklayan 28 maddeli ve 5 faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach-alpha güvenirlik katsayısı 0.91 olarak belirlenmiştir.Araştırmada test-tekrar test güvenirlik testinde, iki ölçüm puanları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Derecelendirme: 
1= Kesinlikle Katılmıyorum – 5= Tamamen Katılıyorum
İletişim: