Fizyoterapistlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turhan, B. (2018). Fizyoterapistlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Sorumlu Yazar: 
Begümhan Turhan
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, “Fizyoterapistlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” 35 maddelik 3 faktörlü bir ölçek faktör analizi yapılarak son halini aldı.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin iç tutarlığı α=0.90 olarak bulundu. Alt boyutlar için α değeri Mesleki tatmin faktörü için 0.94, Mesleğin getirdiği nitelikler faktörü için 0.82 ve Mesleğe yönelik genel kaygılar faktörü için 0.66 olarak tespit edildi.

Ölçek 35 madde ve üç faktörden oluşmaktadır.
Mesleki tatmin (19m): .Fizyoterapistlik mesleğinin sağlık alanındaki en güzel mesleklerden birisidir.
Mesleğin gerektirdiği nitelikler (9m): Fizyoterapistlerin empati yapma yetenekleri yüksek olmalıdır.
Mesleğe yönelik genel kaygılar (7m): Fizyoterapistlik idealimdeki meslektir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılıyorum- 5= kesinlikle katılmıyorum)
İletişim: