Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kahramanoğlu,R., Yokuş,E., Cücük,E., Vural,S., ve Şiraz,F. (2018). Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronick Turkish Studies. 13(11),1669-1686.

Sorumlu Yazar: 
Recep Kahramanoğlu
Geçerlik: 

ÖMYTÖ’ye ilişkin uyum indeksi değerleri; χ2/sd=2.45, GFI=.95, AGFI=.91, CFI=.98, NFI=.96, NNFI=.97, IFI=.98, RMSEA=.065, SRMR=.050, PNFI=.67 ve PGFI=.56 olarak bulunmuştur. Denenen modelin yeterliğini ortaya koymak maksadıyla incelenen uyum indekslerinden elde edilen değerlerin tamamının mükemmel ve kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Bu ölçeğin tek boyutlu yapısının uyum düzeyinin yeterli olduğunu ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tamamına ait güvenirlik katsayısı 0.76’dır

Yakınımdaki insanlara bir şeyler öğretmekten hoşlanırım.
Çevremdeki insanların yaşadığı sorunlarda, kendimi onların yerine koyarak yardımcı olmaya çalışırım.
Gündelik yaşantılar ile eğitim arasında ilişki kurmaya çalışırım.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılmıyorum (1)
İletişim: