Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demir, G. T. ve Cicioğlu, H. İ. (2018). Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonu Ölçeği (FAKMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 15(4), 2479-2492.

Sorumlu Yazar: 
Gönül TEKKURŞUN DEMİR
Geçerlik: 

Kaiser- Meyer-Olkin (KMO) örneklem uygunluğu katsayısı ,867; Bartlett Sphericity Testinin Ki Kare değeri ise 1777,414 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

İç tutarlığını saptamak için yapılan Cronbach Alfa değerlerinin ,82 ile ,89 arasında olduğu; Spearman Brown iki yarı güvenirlik katsayılarının ise ,76 ile ,89 arasında değiştiği saptanmıştır.

16 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Bireysel Nedenler (6m): Kendimi iyi hissettirir.
Çevresel Nedenler (6m): Okulda adımın tanınmasını sağlar.
Nedensizlik (4m): Benim için avantaj sağlar mı bilmiyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum – 5=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: