Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keçeci, G. ve Kırbağ-Zengin, F. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2), 143-168.

Sorumlu Yazar: 
Gonca Keçeci
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi yapılarak ölçeğin faktör desenini belirlenmiştir. Yapılan analizde KMO değeri .874 olarak bulunmuştur. Barlett küresellik sonuçlarına bakıldığında, bulunan ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .900 olarak hesaplanmıştır Ölçeğin faktörler bazında güvenilirliği incelendiğinde; Cronbach Alfa katsayıları, Faktör 1 için .88, Faktör 2 için .84 ve Faktör 3 için .78 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 31 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır.
Fen ve teknolojiye sevme (12m): Fen ve Teknoloji dersi çok eğlencelidir.
Fen ve teknolojiye karşı merak (11m): .Fen ve Teknoloji ile ilgili çalışmaların yapıldığı kulüplere katılmak isterim
Fen ve teknolojiyi günlük hayatla ilişkilendirme (8m): Çevreme saygılı davranmamda Fen ve Teknoloji Dersinin önemi büyüktür.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum- 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: