Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balım, A. G. ve Aydın, H. S. G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 33-41.

Sorumlu Yazar: 
Ali Günay Balım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılığını saptayabilmek için nihai ölçeğe tekrar faktör analizi uygulanmış ve daha sonra Cronbach α güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan güvenirlik çalışması sonucunda ölçeğin Cronbach α güvenirlik katsayısı 0,94 olarak bulunmuştur. Bu katsayının 1’e çok yakın bir değer olması ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç katılmıyorum – 4= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: