Fen ve Teknoloji Dersi Bilimsel Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yaşar, Ş. ve Anagün, Ş. S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersi Bilimsel Tutum Ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. Journal of Turkish Science Education, 6(2), 43-54.

Sorumlu Yazar: 
Şefik Yaşar
Geçerlik: 

. Elde edilen veriler için KMO değeri 0.833 olarak hesaplanmıştır . Diğer taraftan, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan elde edilip edilmediğini değerlendirmek için Barlett Sphericity testi kullanılır . Bu test ki-kare kullanılarak yapıldı test istatistikleri ve verilerin böyle bir dağıtımdan geldiği kararı alınmıştır. Test anlamlı bulundu (2 χ = 7854.81; p <0.01).

Güvenirlik: 

Güvenilirliği test etmek için hem maddeler arasındaki iç tutarlılık test edildi hem
de testin çözünürlüğü test-tekrar test güvenilirliği test edildi

Maddelerin iç tutarlılığı için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Güvenilirlik ölçüsü olarak Cronbach
Alpha iç tutarlılık katsayısı hem tüm ölçek için hem de faktörler için ayrı ayrı hesaplanmıştır

. Ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach Alpha 0,91’dir.

Her alt boyut için iç güvenirlik katsayısı Anksiyete için 0,75, güven için 0,76,
Tutum için 0,81 ve Saygı için 0,84’tür.

3 alt boyut ve 28 madde
Kanıtlanabilirlik (17 m): Doğa olayları üzerinde araştırma yapmak isterim.
Merak (8 m): Bilimsel ve teknolojik buluşlar yaradan ziyade tehlikeli düşünüyorum
Kalıcılık (3 m): Araştırma sonuçlarımın güvenirliği kalıcıdır

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: