Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Caymaz, B. (2008). Fen ve teknoloji ve sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz yeterlik algıları (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Belkız CAYMAZ
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliği için 5 konu alanı uzmanının görüşüne başvurulmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçekte yer alan 33 madde için güvenirlik katsayısı (Cronbach Alpha) hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=hiç yeterli değilim – 5=tamamen yeterliyim)
İletişim: