Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dede, Y. ve Yaman, S. (2008). Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19-37.

Sorumlu Yazar: 
Yüksel Dede
Geçerlik: 

Kaiser-Mayer-Olkin değeri 0,85, Barlett’s Test of Sphericity değeri 1840,91 (p < 0,01) bulunmuştur. Faktör analizi sonuçları, ölçeğin toplam varyansın % 47’sini açıklayan beş faktöre sahip olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .80 olarak bulunmuştur.

5 alt boyut ve 23 madde
Araştırma Yapmaya Yönelik Motivasyon (6 m): Fendeki yeni fikirleri öğrenmek isterim.
Performansa Yönelik Motivasyon (5 m): Yüksek not aldığımda öğretmeninim sınıfta bunu ilan etmesini isterim.
İletişime Yönelik Motivasyon (5 m): Öğretmenimin verdiği ev ödevlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmesini isterim.
İşbirlikli Çalışmaya Yönelik Motivasyon (4 m): Fen bilgisiyle ilgili kitap ve ders notlarımı sınıf arkadaşlarıma ödünç vermek istemem.
Katılıma Yönelik Motivasyon (3 m): Fen bilgisi dersi sınavlarında en yüksek notu almak isterim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: