Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği (FÖZRAY)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yaman, S. ve Köksal, M. S. (2014). Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına İlişkin Algı Ölçeği Türkçe formunun uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Science Education, 11(3), 119-142.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Yaman
Geçerlik: 

DFA’nde elde edilen modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Minimum Ki-kare değerinin 129 serbestlik derecesinde 288,03 (p=0,01) olduğu görülmüştür. Uyum indeksi değerleri ise RMSEA=0,06; CFI=0,90; GFI=0,92 ve RMR=0,05 olarak bulunmuştur. Bu uyum indeksi değerleri modelin uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

Güvenirlik: 

Zihinsel Risk Alma alt boyutunun güvenilirlik kat sayısı .80, Fene Yönelik İlgi’nin .77, Yaratıcı Öz-Yeterlik’in .83, Öğretmen Desteğine Yönelik Algı’nın ise .77 olarak bulunmuştur. Yapılan güvenilirlik çalışmaları sonucunda, iki farklı örneklemden toplanan verilere göre ölçeğin toplam Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayılarının 0,87 ve 0,86 olduğu tespit edilmiştir.

4 alt boyut 18 madde
Zihinsel Risk Alma (6 m): Fen derslerinde çok iyi olmasam bile yeni şeyler yapmayı severim
Fene Yönelik İlgi (4 m): Fen dersini severim
Fende Yaratıcılık Yeterliliği (5 m): Fen dersinde yeni fikirler ortaya atma konusunda iyiyimdir
Fene Yönelik Öğretmen Desteği Algısı (3 m): Öğretmenlerim fen derslerinde başarılı olduğumu söylerler

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi ölçeğin seçenekleri 1 (tamamen yanlış) ile 5 (tamamen doğru) şeklindedir.
İletişim: