Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çam, S., Serindağ, E. ve İşigüzel, B. (2010). Almanca Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 302- 312.

Sorumlu Yazar: 
Sabahattin ÇAM
Geçerlik: 

Geçerlilik çalışması çeviri,yapı ve ölçüt bağıntılı olarak üç şekilde yapılmıştır.
-Çeviri geçerliliği: Ölçeğin çeviri geçerliği için Almanca formu ve Türkçe formu Almanca Öğretmenliği programında 7. dönemde öğrenim gören 30 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin iki formdaki maddelere verdikleri yanıtlar arasındaki
korelasyonlara bakılmış ve değerlerin .37 ile 1.00 arasında değiştiği bulunmuştur (p< .05). Toplam puanlar için elde edilen değer ise .99’dur. İki formdan elde edilen toplam puan ortalamaları arasında da anlamlı farklılık görülmemiştir.
-Yapı geçerliliği:Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için Temel Bileşenler Analizi benimsenerek Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Örneklem yeterlilik katsayısı (KMO) değerinin .85 olduğu (χ²= 428.93; p< 0.0001) ve maddelerin ortak
varyans değerlerinin de .51 ile .77 arasında değiştiği görülmüştür. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1.00’den yüksek olan ve varyansın %62.58’ini açıklayan 10 faktörlü bir çözüme ulaşılmıştır. Faktörlerin öz değerlere göre grafiği (scree plot) incelendiğinde yapının dört faktörlü olarak incelenmesinin uygun olacağı görülmüştür. Çünkü 4. faktörden sonra önemli kabul edilecek kırılmanın olduğu ve 5. faktörün öz değeri (1.56) ile 10. faktörün öz değeri (1.03) arasındaki farkın oldukça küçük olduğu gözlenmiştir. Faktörlerin öz değerleri incelendiğinde öz değeri 2.00’dan daha yüksek olan dört faktör olduğu ve bu faktörlerin toplam varyansın % 43.07’sini açıkladığı görülmüştür.
-Ölçüt bağıntılı geçerlilik :Dil öğrenmenin motivasyonla ilişkili olacağı görüşü doğrultusunda Almanca hazırlık sınıfındaki öğrencilerin, aracın alt ölçek ve toplam puanlarıyla dönem sonu başarı puanları arasındaki ilişkilere bakılmıştır (N=120).
Sonuçta dönem sonu başarı notunun Alman Kültürüne İlgi (r= .28), Başarı İsteği (r=.29) ve toplam puanla (r=.27) olumlu yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkiler göstermiştir (p<.01). Ancak, Olumlu Sınıf Ortamı (r=.17) ve Sosyal ve E

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam puan ve alt ölçek puanlarının güvenirliği iç tutarlık ve test tekrar test katsayıları bulunarak incelenmiştir. Faktör analizi çalışmasının yapıldığı verilerden (N=272) elde edilen Cronbach Alfa katsayılarının Alman Kültürüne İlgi için
.78, Olumlu Sınıf Ortamı için .75, Sosyal ve Eğitim Olanakları için .73, Başarı İsteği alt ölçeği için .67 ve toplam puan için .82 olduğu saptanmıştır. Altı hafta ara ile ölçeğin 60 öğrenciye tekrar uygulanması ile elde edilen test -tekrar test katsayıları alt ölçekler ve toplam puan için .99’dur.

4 alt boyut 20 madde
Alman Kültürüne İlgili ( 5 m ) :
Olumlu Sınıf Ortamı ( 5 m ) :
Sosyal ve Eğitim Ortamı ( 5 m ) :
Başarı İsteği ( 5 m ):

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: