Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, M. F. (2013). Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geliştirme Çalışması. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 155-174.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Fatih Kaya
Geçerlik: 

Tablo 7’de de görüldüğü gibi Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği alt boyutları arasında ve toplam ölçekle pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar yapı geçerliliğine ilişkin kanıt olarak gösterilebilir.
Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin dört faktör altında toplandığı tespit edilmiş ve doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Birinci faktör ilgi alanına (Ö16, Ö14, Ö15, Ö13, Ö18, Ö17); ikinci faktör özgüvene (Ö8, Ö7, Ö12, Ö19, Ö6), üçüncü faktör bilgi edinmeye (Ö5, Ö1, Ö4, Ö22, Ö2, Ö3, Ö23) ve dördüncü faktör ise performansa yönelik (Ö10, Ö11, Ö9, Ö20) olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin toplamdaki Cronbach’s Alpha değeri .909 ve alt boyutlarından; birinci faktör için .812, ikinci faktör için .811, üçüncü faktör için .818 ve dördüncü faktör için .71 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilirliğinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Geliştirilen ölçeğin alt boyutlarının birbiriyle ve toplam ölçek ölçekle pozitif yönde anlamlı ilişki göstermiştir. Bu durum yapı geçerliliğinin olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Bayram (2004) Cronbach Alpha değerinin güvenirlik için 70’in üzerinde olmasının yeterli olduğunu belirtmektedir (Bayram, 2004: 128). Bu durum ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu da göstermektedir.

4 Alt Boyut ve 22 Madde
İlgi Alanı (6 m): Coğrafya biliminin konusu ilgimi çeker
Özgüven (5 m): Coğrafya dersinden yüksek not alacağıma inanıyorum
Bilgi Edinme (7 m): Coğrafyayla ilgili birçok kaynağımın olmasını isterim
Performans (4 m): Coğrafya dersi sınavında en yüksek notu almak isterim

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 5=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: