Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenler, B. (2014). Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama 10(2), 393-407.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Şenler
Geçerlik: 

Yapı geçerliği için ölçeğin alt ölçekler arası korelasyonu hesaplanmış ve sonuç p<.001 düzeyinde anlamlı olarak bulunmuştur (χ2 / df= 4.55, NNFI = .96, CFI = .96, RMSEA = .08, PGFI = .68, PNFI = .82). Bilimsel sorgulama ile iletişim alt ölçekleri arasındaki korelasyon değeri .77 olup p<.001 düzeyinde anlamlı olduğu
tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayıları bilimsel sorgulama alt ölçeği için .88, iletişim alt ölçeği için .89 ve toplam ölçek için .93 olarak saptanmıştır. Ölçeğin madde-toplam korelâsyonları hesaplanmış ve korelasyon değerleri .42 ile .70 arasında olduğu görülmüştür.

Toplam 29 madde 2 alt boyut
Bilimsel Sorgulama (14 m): Bir deneyi etkilemesi olası faktörleri göz önünde bulundurabilirim.
iletişim (15 m): Gözlem yoluyla anlayamadıklarımı sorabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: