Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yetişir, M. İ. ve Ceylan, E. (2015). Fen Öğrenimine Yönelim Ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması. İlköğretim Online, 14(2), 657-670. doi: 10.17051/io.2015.49510

Sorumlu Yazar: 
Mehmet İkbal Yetişir
Geçerlik: 

AFA ve DFA analizi sonuçları FÖY ölçeğinin geçerli bir ölçme aracı olduğunu gösteren bulgular ortaya koymuş ve toplam varyansın %48.46’sını açıkladığını göstermiştir.

Güvenirlik: 

Buna göre iç tutarlılık katsayısı öğrenme hedefine yönelim (ÖHY) faktörü için 0.87; öz yeterlik (ÖY) faktörü için 0.87; öz düzenleme (ÖD) faktörü için 0.89 ve değer verme (DV) faktörü için 0.86 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin her bir alt boyutunun yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

Ölçek 32 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Öğrenme hedefine yönelim (8m): Üzerinde çalıştığım konuyu anlamak önemlidir.
Öz düzenleme (8m): Yapacak daha iyi şeyler olsa bile çalışmaya devam ederim.
Değer Verme (8m): Öğrendiklerim benim için faydalıdır
Öz yeterlik (8m): Zor çalışmaların üstesinden nasıl gelineceğini bilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= tamamen katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: