Bağımsız Öğrenme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Burak, D. (2020). İlkokul sosyal bilgiler öğretimine yönelik uyarlanabilir bir öğrenme ortamının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sorumlu Yazar: 
Durmuş Burak
Geçerlik: 

Ölçme aracının yapı geçerliği için öncelikle açımlayıcı faktör analizi yapılmış, daha sonda doğrulayıcı faktör analiziyle elde edilen model doğrulanmıştır. Ayrıca maddelerin ve ölçeğin boyutlarının ayırt edicilik geçerliğine yönelik kanıtlar sunulmuştur.

Güvenirlik: 

Geliştirilen ölçeğin güvenirliğini belirlemek için Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeği oluşturan her bir faktör için alfa katsayısı ayrı hesaplanmıştır. Metabilişsel Beceriler olarak tanımlanan birinci faktörün alfa katsayısı .79, Duyuşsal Beceriler olarak tanımlanan ikinci faktörün alfa katsayısının .61 ve Bilişsel Beceriler olarak tanımlanan üçüncü faktörün ise alfa katsayısının .60 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Bağımsız Öğrenme Becerisi olarak tanımlanan ölçeğin tamamının alfa katsayısının .81 olduğu belirlenmiştir.

Okulda öğrendiklerimi evde düzenli olarak tekrar ederim.

Öğretmenim ev ödevi vermese de derslerime çalışırım.

Yeni şeyler öğrendikçe kendimi daha başarılı hissederim.

Derslerimi öğrenmem için neler yapmam gerektiğini bilirim.

Eksik öğrendiğim ya da başarısız olduğum konuların neler olduğunu kendim belirleyebilirim.

Ölçekte toplam 18 madde bulunmaktadır. Ölçeğin alt boyutlarından Bilişsel Becerilerde 5, Metabilişsel Becerilerde 8 ve Duyuşsal Becerilerde ise 5 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
1=Hiçbir zaman -2= Ara Sıra-3=Çoğunlukla-4= Her zaman
İletişim: